Informace o nás

Církevní mateřská škola Radost má 2 třídy, Medvídky a Broučky, obě pro děti ve věku 2,5-6 (7) let. Po příchodu do školky se dítě stane Broučkem nebo Medvídkem a po celou dobu docházky se mu věnují stejné paní učitelky. V případě potřeby pracuje ve třídě také asistentka pedagoga. Naším společným cílem je vybavit děti do života nejen vědomostmi, ale hlavně vnímavostí k sobě navzájem. Důsledně se věnujeme podpoře vztahů mezi dětmi, schopnosti domluvit se a odpustit si.

V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu Kytička pro radost, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Podle něj paní učitelky připravují aktivity, které děti rozvíjí ve všech pěti vzdělávacích oblastech, a tím naplňují vzdělávací kompetence, které si dítě má osvojit v průběhu předškolního vzdělávání. Nedílnou součástí ŠVP Kytička pro radost jsou i vybrané události církevního roku, které dětem přibližujeme způsobem přiměřeným jejich věku. Spolupracujeme se základní školou Maltézských rytířů a s oběma kladenskými farnostmi. Nejstarší děti mají 1x měsíčně „Setkání nad biblickými příběhy“ s otcem Martinem Chleborádem.

Součástí CMŠ je plně vybavená školní zahrada. Využíváme dvě oddělené části, na kterých se třídy střídají podle potřeby. V jarním a letním období jsme na zahradě i odpoledne. Také máme blízko do lesa, během vycházek chodíme do Bažantnice nebo na Dlouhé boroviny. 

Další informace se dozvíte ve videu natočeném při příležitosti Dne církevního školství 15. 9. 2021.

Jak to u nás chodí

Otevírací doba CMŠ Radost je od 6:30 do 16:30. Máme vytvořený režim dne, který je pouze orientační a přizpůsobujeme ho konkrétním potřebám třídy, aktuálnímu programu či počasí. Čas pro přivádění dětí je od 6:30 do 8:15, po obědě lze děti vyzvednout mezi 12:30 a 13:00 a odpoledne mezi 15:00 a 16:30. V případě potřeby (zubař, logopedie aj.) je možné se předem domluvit na odlišném čase přivedení či vyzvednutí dítěte.

Aby nám společně ve školce bylo dobře, máme domluvená pravidla. Máme je viditelně vyvěšená v každé třídě a na začátku školního roku se s nimi seznamujeme.

Platba poplatků probíhá jedenkrát měsíčně převodem na účet. Částka školného je stanovena ve smlouvě na daný školní rok. Částka stravného je stanovena na den a v případě růstu cen potravin se může měnit i v průběhu roku. Výše stravného se počítá podle množství odebrané stravy v minulém kalendářním měsíci. Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který je po celou dobu docházky stejný. Celkovou částku sdělíme rodičům na začátku každého měsíce a je splatná do 15. dne na účet CMŠ 19-6750570237/0100.

Jak to u nás vypadá

Ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským vznikla virtuální prohlídka, můžete nahlédnout do třídy Broučků. 

Krátce z historie

Myšlenka předškolní péče o děti s křesťanským základem vznikla v kladenských farnostech hned po revoluci v roce 1990. Díky rychlé dynamice doby a velkému zapojení rodičů, které koordinovala budoucí první paní ředitelka Anna Horská, vznikla od října 1990 „Alternativní třída s křesťanským zaměřením při 34. MŠ na Růžovém poli“. Od září 1992 se stala samostatnou MŠ, jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a oficiální název zněl „Speciální církevní mateřské škola RADOST pro integraci dětí s více vadami“. Ale sídlila stále v jedné třídě v ulici na Růžovém poli, která už začala být pro přibývající počet dětí malá. V průběhu školního roku se podařilo od města pronajmout prostory bývalých jeslí v nedaleké Bulharské ulici. První patro budovy bylo svépomocí přebudováno a od dubna 1993 sídlíme v současných prostorách.

Čím se liší církevní MŠ od běžné MŠ

 • Ve způsobu přístupu k dětem. „Výchova dětí je věcí srdce.“
 • Při výchově klademe důraz na morální zásady.
 • Snažíme se děti naučit nesobeckým způsobům chování.
 • Jsme malou mateřskou školou rodinného typu, všichni se navzájem známe.
 • Vedeme děti k toleranci a pozitivnímu vztahu k okolí.
 • Dlouhá léta přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Jednáme s dětmi jako s váženými osobnostmi.
 • Vedeme s dětmi dialog a tím se navzájem obohacujeme.
 • Děti musí cítit, že jsou milovány.
 • Seznamujeme děti s vírou a s lidovými tradicemi.
 • Mezi rodiči, dětmi a pedagogickými pracovnicemi panuje vzájemná důvěra.
 • Rodiče mají možnost zapojit se do života školy.

Akce církevního roku v CMŠ Radost

Během roku máme přibližně jednou za měsíc nějakou akci, ve které přibližujeme dětem život vybraných světců nebo událostí církevního roku. Přesný termín a potřebné informace se dozvíte předem na nástěnce ve školce i na internetu.  

Září             sv. Václav                        Cesta za pokladem

Vydáváme se za pokladem, který nám někde schoval svatý Václav. Přitom si vyprávíme o jeho životě, o jeho babičce sv. Ludmile i o moudrosti a skromnosti jako vlastnostech důležitých nejen pro panovníka.

Říjen                  sv. František              Den s medvídky

Přineseme si do školky své oblíbené plyšové zvířátko a povídáme se o svatém Františkovi, který měl ke zvířátkům i celé přírodě hezký vztah.

Listopad       Památka zesnulých        Návštěva hřbitova

S nejstaršími dětmi navštívíme kladenský hřbitov, se školním kaplanem zapálíme svíčku a zavzpomínáme na ty, kteří odešli.

Martin Slavnost světla

Společně projdeme s lampiony celou školku a povídáme si o důležitosti světla venku, ale také o schopnosti rozdělit se s ostatními, jako to uměl svatý Martin.

Adventní doba

Každé ráno se všichni sejdeme v jedné třídě a společně zapalujeme svíčky na adventním věnci. Přitom si vyprávíme příběh putování Panny Marie a svatého Josefa do Betléma. Na papírovém adventním kalendáři sledujeme, jak se blíží Vánoce, a zároveň se snažíme připravit naše srdíčka, aby se v nich Ježíškovi líbilo.

Prosinec         sv. Mikuláš                 Návštěva sv. Mikuláše

Naši školku navštíví svatý Mikuláš, pochválí nás za dobré věci a poradí nám, co máme ve svém chování ještě zlepšit.

Vánoce

Těsně před vánočními prázdninami dokončíme vyprávění o putování do Betléma, radujeme se z narození Ježíška a pod stromečkem najdeme nějaké nové hračky do školky.

Leden           Tři Králové                 Putování k betlému

Povídáme si o třech králích, kteří přišli navštívit narozeného Ježíška z velké dálky. Vyrábíme královské koruny z papíru a také navštívíme Betlém u kostela v Kročehlavech, který staví děti ze ZŠ Maltézských rytířů.

Únor      Uvedení Páně do chrámu       Povídání o Hromnicích

Zahrajeme si divadlo, jak to asi vypadalo, když Panna Maria a svatý Josef přinesli Ježíška do chrámu a potkali tam starce Simeona a prorokyni Annu.

Postní doba                                 

Každé ráno se všichni sejdeme v jedné třídě společně u postního kalendáře a pozorujeme, jak se nám krátí doba do Velikonoc. Posloucháme vyprávění o životě dospělého pána Ježíše a dozvíme se, kdo byli apoštolové. Seznamujeme se s některými událostmi jeho života i s vybranými podobenstvími. Přitom se společně naučíme nějakou novou křesťanskou písničku.

Březen          sv. Josef                   Dárek pro tatínka

Vyrábíme malý dárek pro svého tatínka, a přitom si vyprávíme, že tatínek pána Ježíše je pán Bůh. Když byl pán Ježíš malý, pomáhal s jeho výchovou Panně Marii, Ježíškově mamince, svatý Josef.

Velikonoce

Před Velikonoci a po nich se dozvíme, co pán Ježíš všechno prožil a radujeme se z nového života.

Duben           sv. Jiří                     Den rytířů a princezen

Převlékneme se za rytíře a princezny a užijeme si soutěžení v našem hradě. Vyprávíme si, že svatý Jiří byl odvážný a učíme se rozlišovat, za co máme bojovat.

Květen          panna Maria               Besídka ke dni maminek

Panna Maria byla maminka pána Ježíše a my chceme potěšit naše maminky, které mají v květnu svátek a mnoho toho pro nás dělají. Proto se dlouho dopředu učíme různé básničky a písničky, které jim na besídce od srdce předvedeme.

Červenec       sv. Cyril a Metoděj       Příběh věrozvěstů

Na začátku prázdnin si vyprávíme o svatých Cyrilu a Metoději. Ti k nám putovali z daleké země, aby našim předkům přinesli příběhy o pánu Ježíši i písmo, které používáme dodnes.